شما اینجا هستید: Home
 
 

معرفی اداره کل امور دانشجویی

ایمیل پرینت

اهداف
مديريت و ساماندهي امور دانشجويي دانشگاه  بر اساس سياستهاي مصوب معاونت دانشجويي و فرهنگي

شرح وظايف
1. تهيه برنامه و تقويم كاري اداره كل  با هماهنگي معاونت دانشجويي و فرهنگي و ارائه پيشنهاد و نظارت بر اجرا.
2. ‌همكاري در تهيه برنامه جامع تربيتي دانشجويان بر اساس برنامه جامع و بهم پيوسته تعليم و تربيت آنها.
3. تهيه وتدوين و به روز رساني آيين‌نامه‌ها ،مقررات و دستورالعملهاي مورد نياز اداره‌كل‌وارائه به مراجع ذيربط و نظارت بر اجراي مصوبات مربوط.
4. برنامه ريزي و سازماندهي امور ارتباط با خانواده هاي دانشجويان و دانشكده ها.
5. نظارت براجراي برنامه ها و عمليات مصوب ادارات و پرسنل تحت نظر از قبيل طرح ساليانه اسكان دانشجويان، بيمه و وامهاي دانشجويي و امور بهداشت ، درمان و مشاوره دانشجويان .
6. نظارت بر حراست فضاهاي دانشجويي و ارائه گزارش هاي مرتبط .
7. برنامه ريزي و نظارت بر امور دانشجويان شاهد و ايثارگر.
8. تهيه پيش نويس قراردادهاي رفاهي دانشجويان با همكاري مسؤلان ذيربط ، ارائه به مراجع مربوط و نظارت بر اجراي آنها پس از تصويب.
9. مطالعه و بررسي درباره مسائل و مشكلات دانشجويي و برنامه ريزي به منظور حل آنها و ارائه پيشنهاد به مراجع مربوط.
10. ايجاد ارتباط و زمينه هاي همكاري با ساير مراكز مرتبط خارج از دانشگاه به منظور ارتقاء‌كمي‌ وكيفي خدمات رفاهي دانشجويان و بهينه سازي فعاليتهاي جاري و جذب  امكانات خارج از دانشگاه.
11. نظارت بر اداره امور مربوط به كارگزيني كار دانشجويي در دانشگاه .
12. پاسخ به استعلامهاي كتبي دانشجويي مرتبط با حوزه معاونت از داخل و خارج از دانشگاه.
13. مسؤوليت اداره كميسيون تقسيط بدهي دانشجويان .
14. كنترل و نظارت بر كليه امور مالي و اموال اداره كل .
15. پيشنهاد عزل و نصب مديران اداره كل و عزل و نصب كاركنان تحت نظر.