شما اینجا هستید: Home
 
 

دومین دانشجوی خارجی از دانشکده مهندسی معدن و متالورژی در مقطع دکترا دانش آموخته شد

ایمیل پرینت

دومین دانشجوی خارجی از دانشکده مهندسی معدن و متالورژی در مقطع دکترا دانش آموخته شد 
صفوان الفاعوری، دانشجوی تبعه کشور سوریه با موفقیت از پایاننامه دکتری خود دفاع کرد. وی دومین دانشجوی خارجی است که از این دانشکده دانشآموخته میشود. به گزارش خبرنگار امیرکبیر: وی در اواخر سال 1380 برای ادامه تحصیل در مقطع فوق لیسانس و دکتری در زمینه مهندسی اکتشاف نفت وارد جمهوری اسلامی ایران شد.
وی ابتدا زبان فارسی را به مدت شش ماه در مرکز آموزش زبان فارسی در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)یاد گرفت.سپس در سال 1381 وارد دانشکده مهندسی معدن و متالورژی شد و در سال 1383 موفق به دریافت کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت گردید و بعد از آن در مقطع دکتری در همین زمینه ادامه تحصیل داد. در پایان نامه این دانشجوی خارجی با عنوان "ارزیابی خواص مخزن با استفاده از دادههای چاهپیمایی و مدلسازی استاتیکی در یکی از مخازن نفتی جنوب غربی ایران" آمده است: توصیف مخزن در ارزیابی ذخیره معدن و توانایی تولید و در نتیجه موفقیت یا عدم موفقیت اقتصادی توسعه یک مخزن نقش اساسی دارد و در این رساله برای تخصیص خواص پتروفیزیکی مخزن از شبکه عصبی مصنوعی پس انتشار خطا استفاده شده است. در این مطالعه، پیشبینی خواص پتروفیزیکی و ساخت مدل آنها با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی صورت گرفته و علاوه بر نرمافزار تخصصی ژئولاگ (Geolog) از روشهای هوشمند متعددی برای ایجاد مدل تخیص خواص پتروفیزیکی در دو مخزن با خصوصیات متفاوت استفاده شده است. این پژوهش میافزاید: یکی از رهیافتهای جدید در صنعت نفت، استفاده از سامانههای هوشمند چون منطق فازی و شبکههای عصبی مصنوعی است. سامانههای هوشمند به عنوان یک ابزار توانمند قادرند مقادیر تراوایی را از نمودارهای چاه به خوبی پیشبینی کنند. اکنون این سامانهها به عنوان مهمترین و جدیدترین راهکار در میان روشهای قبلی، کاربرد وسیعی در مهندسی نفت دارند. در بخش دیگری از رساله آمده است: شبکههای عصبی مصنوعی یکی از روشهای جدید تکمیلی در صنعت نفت است. در این مطالعه علاوه بر تخلخل برای تخمین تراوایی نیز از شبکه عصبی استفاده شده است، هم چنین با توجه به اینکه تفسیر لرزهنگاری، وقت گیر و پیچیده است در این طرح مختصری از تفسیر لرزهنگاری فقط در فاصله سازند عرب صورت گرفت. نتایج مطالعههای انجام شده در این رساله نشان میدهد که سازند کربناته عرب در میدان مورد مطالعه به عنوان یک مخزن متراکم با نفوذپذیری خوب دارای ذخایر نفت کافی است که میتواند هدفی برای توسعه در آینده باشد. این رساله با همکاری دکتر ناصر علیزاده و دکتر محمدعلی ریاحی به عنوان اساتید راهنما و همکاری دکتر احمد رضا ربانی و دکتر بهرام موحد به عنوان اساتید مشاور به ا نجام رسیده است.