شما اینجا هستید: Home
 
 

هفتمین نشست کارآفرینان و نوآورن ملی

ایمیل پرینت

هفتمین نشست کارآفرینی 29 آذرماه در آمفی‌تئاتر و دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست برگزار شد. هفتمین نشست کارآفرینان و نوآوران ملی، 29 آذرماه در آمفیتئاتر دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست برگزار شد.
به گزارش امیرکبیر، پس از شناسایی کارآفرینان مختلف کشور و طبقهبندی کارآفرینان بر اساس سه گروه اصلی کارآفرینان جوان، خلاق و نوآوران ملی در رشتههای مختلف از جمله نساجی، پلیمر ، شیمی ، برق، کامپیوتر ، مهندسی پزشکی ، عمران، معدن ، مکانیک و متالورژی هفتمین نشست کارآفرینان برگزار شد. این نشستها با هدف بهره گیری از روش مدیریت دانش، انتقال تجربههای كارآفرينان و نوآوران ملي، كم كردن شكاف ميان علوم دانشگاهی و نيازهاي كاربردي جامعه شد. از دیگر اهداف برگزاري اين نشست ها ميتوان به فرهنگ سازي اين عبارت که"مشکلات و سختیها مجوز فرار از مسوولیت و ارزشآفرینی نیست" ، انتقال تجربههای كارآفرينان به دانشجويان علاقهمند برای راهاندازي كسب و كار بهصورت مستقل، آشنايي دانشجويان علاقهمند با مراحل مختلف كارآفريني و جلوگيري از شكست تجربه شده توسط ساير كارآفرينان، تكميل دورههاي آموزشي از طريق مورد كاوي و معرفي موردهاي موفق و ناموفق، الگو سازی و جریان سازی در کارآفرینی، امید بخشی به جوانان با معرفي كارآفرينان جوان، استخراج مدل فرآیند کارآفرینی بومی، تشویق معنوی کارآفرینان، افزایش قدرت ریسک پذیری جوانان (ریسک یکی از مولفه های اصلی کارآفرینی است) و تشویق دانشجویان به کارآفرینی اشاره کرد. بانوان كارآفرين "با تاکید بر امکان موفقیت زنان در عرصه کارآفرینی با وجود تمام موانع و مشکلات موجود" كارآفرينان ملي "با تاکید بر فعالیت های کارآفرینانه درکشور، "کارآفرینان جوان" با تاکید بر حضور دانش آموختگان جوان دانشگاهی در عرصه های کارآفرینی، "فناوران کارآفرین" با تاکید بر به کارگیری فناوری های جدید در عرصه کارآفرینی، "کارآفرینان خلاق" با تاکید بر تاثیر خلاقیت در زمینه کارآفرینی و "کارآفرینان و نوآوران ملی" با تاکید بر آمیزه نوآوری کارآفرینی در ایجاد کسب و کارهای پایدار و از مهمترین موارد مورد بحث در این نشست بود. از دیگر موضوعهای مطرح شده در این نشست میتوان به مهمترین انگیزه و عامل فرد کارآفرین برای ایجاد یک کسب و کار مستقل، چالشهای پیش رو فرد کارآفرین از مرحله شناخت فرصت برای راه اندازی ایده تا عملیاتی کردن آن، با مباحث مرتبط با موانع کارآفرینی در کشور و رویکرد فرد کارآفرین برای برداشتن این موانع، به مهمترین رمزهای موفقیت و همچنين اصليترين اشتباههای فرد کارآفرین، ضرورت وجود تجربه فرد کارآفرین برای ایجاد یک کسب و کار جدید، نحوه به روزرسانی اطلاعات مربوط به کار یک فرد کارآفرین، برنامه های آتی فرد کارآفرین برای توسعه کار خود و فضاهای کسب و کار موجود در زمینه تخصصی فرد کارآفرین اشاره کرد. همچنین در کارگروه ترویج، برای استفاده بهتر از وقت جلسه، محورهای نشست تعریف شد تا مدعوین با مدیریت محتوا، مطالب را بهتر انتقال دهند. همچنین مخاطبان نیز پرسشهای خود را در دو بخش شفاهی و کتبی مطرح کردند. برقراری ارتباط کاری میان کارآفرینان و دانشجویان برای، اشتغال و انجام کارآموزی همچنین تعریف طرحهای دانشجویی و بازدید از مراکز صنعتی کارآفرینان، پذیرفتن این باور که کارآفرینان هم از هیچ شروع کردهاند، درک نگرش کلان و کاربردی از رشته خود با توجه به محیط کسب و کار، موفقیت زنان در عرصه کارآفرینی با وجود تمام موانع و مشکلات موجود، تأکید بر به کارگیری فناوریهای جدید در عرصه کارآفرینی، تأکید بر تأثیر خلاقیت در زمینه کارآفرینی و تأکید بر آمیزه نوآوری و کارآفرینی در ایجاد کسب و کارهای پایدار از نتایج این نشست است.